Retour photo

Karsha Sonam-157Karsha fest-56Karsha festival-13Karsha festival-15Karsha festival-16Karsha festival-20Karsha festival-23Karsha festival-29Karsha festival-30Karsha festival-37Karsha festival-39Karsha festival-42Karsha festival-53Karsha mains-27Karsha sonam-159Karsha sonam-162Karsha vallee-72Karsha-07Karsha-10Karsha-295Karsha-71Phuktal  cuivre-8Phuktal Chaddar-196Phuktal MLV-251Phuktal chortens-292Phuktal cuisine-14Phuktal cuisine-36Phuktal gustor-09Phuktal gustor-10Phuktal gustor-100Phuktal gustor-118Phuktal gustor-122Phuktal gustor-127Phuktal gustor-130Phuktal gustor-32Phuktal gustor-34Phuktal gustor-46Phuktal gustor-53Phuktal gustor-56Phuktal gustor-57Phuktal gustor-63Phuktal gustor-64Phuktal gustor-66Phuktal gustor-67Phuktal gustor-69Phuktal gustor-70Phuktal gustor-71Phuktal gustor-75Phuktal gustor-78Phuktal gustor-80Phuktal gustor-85Phuktal gustor-87Phuktal mains-102Phuktal mani-256Phuktal mani-257Phuktal moine-28Phuktal moines-299Phuktal moines-91Phuktal moines-96Phuktal monastere-278Phuktal monastere-3Phuktal pelerin-112Phuktal pelerins-111Phuktal pelerins-277Phuktal pied-114Phuktal portrait-106Phuktal portrait-88Phuktal tissu-11Phuktal-149Phuktal-165Phuktal-168Phuktal-170Phuktal-177Phuktal-180Phuktal-184Phuktal-243Phuktal-258Phuktal-260Phuktal-261Phuktal-262Phuktal-265Phuktal-269Phuktal-275Phuktal-280Phuktal-281Phuktal-296Phuktal-300Pied-91Zangla-279
Retour photo